PROVA D'APTITUD PERSONAL

Aprova les PAP i fes magisteri!

Objectius de la prova:

Competència logicomatemàtica:

La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Competència comunicativa i raonament crític:

La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable. La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Metodologia:

Matemàtiques:

Mitjançant exercicis pautats aniràs adquirint fluïdesa per fer càlculs mentals i confiança en la resolució de problemes. Adquiriràs les competències necessàries per desenvolupar problemes sense calculadora.

Llengua:

Repassarem les bases de l'ortografia, comprensió lectora i escriptura. Realitzarem exercicis guiats per tal d'arribar bé al nivell de l'examen i treballarem expressions escrites per formalitzar correctament les idees d'un text.

Les classes tenen una durada de 90 minuts on treballarem en grup. Si prefereixes començar per classes particulars, consulta'ns per conèixer la disponibilitat.

Grup reduït

Vine amb nosaltres amb grups reduïts de persones 1hora i 30 minuts.

Contingut

Agilitat amb càlcul mental.
Resolució de problemes de lògica.
Comprensió lectora i redacció.

MATRICULA 30€

1 clase setmanal

65€/mes

2 classes setmanals

105€/mes

Clases Particulars

Si ja t'ensurts i només necessites una última empenta a l'últim moment, ens trobaràs allà.

Contingut

Alumnes que desitgin apendre d'una manera més accelerada i amb més personalització.

Preparació d'entrevistes o exàmens.
Adquisició de vocabulary tècnic.

Horaris a convindre

 20€/h

Inscriu-te
Parla'ns per qualsevol dubte o inscripció.
Whatsapp 623 105 882 Mail